Paper Information


Title ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠮᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠦᠩ ᠰᠤᠪᠢᠩᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ — ᠰᠸ‍᠂ ᠬᠠᠰᠦ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠮᠦᠯᠰᠦᠨ
Keyword ᠰᠸ‍᠂ ᠬᠠᠰᠦ᠌ᠯᠵᠡᠢ ; ᠰᠢᠯᠦᠭ ; ᠤᠬᠠᠮᠵᠢ; ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ
Abstract ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠯ᠂ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠡᠴᠡ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠮᠦᠨ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠸ‍᠂ ᠬᠠᠰᠦ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠂ ᠡᠭᠡᠯ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠵᠤ ᠡᠷᠢᠯ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠢ ᠤᠬᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤᠰ ᠤᠨ  ᠶᠢᠨᠨ ᠠᠶ ᠠ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠳᠦᠢᠯᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢᠳᠠᠨ ᠳᠠᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn