Paper Information


Title ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ《ᠪᠠᠰᠬᠠᠨ ᠵᠠᠢ᠋ᠬᠤ》 ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Creator ᠪᠤᠤ ᠸᠸᠨ ᠿᠦᠩ
Keyword ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ; ᠪᠠᠰᠬᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ; ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭ; ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ《 ᠪᠠᠰᠬᠠᠨ ᠵᠠ᠋ᠢᠬᠤ》ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠱᠠᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn