Paper Information


Title 《ᠨᠡᠬᠦᠰ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠩ
Keyword ᠨᠡᠬᠦᠰ; ᠨᠡᠭᠦᠯᠡ; ᠯᠤᠤ; ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ;ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ
Abstract ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ《ᠨᠡᠬᠦᠰ》(‌ᠨᠠᠬᠤᠰ)ᠭᠡᠬᠦ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠨᠢ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ《ᠨᠡᠬᠦᠰ》ᠬᠢᠭᠡᠳ《ᠯᠤᠤ》ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ;《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳᠡᠬᠢ《ᠨᠡᠭᠦᠯᠡ》(ᠨᠠᠬᠤᠯᠠ) ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠯᠣᠣ(ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤᠰ) ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬᠠᠲᠠᠢ;ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ;《ᠨᠡᠬᠦᠰ》ᠣᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠷᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠯᠤᠭᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ;ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠯᠪᠣᠷᠢ《ᠨᠠᠭ᠎ᠠ》ᠬᠢᠭᠡᠳ《ᠨᠠᠬᠤᠯᠠ》(ᠯᠣᠣ᠂ ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤᠰ)ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ  ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn