Paper Information


Title ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠲᠠ
Creator ᠦᠯᠵᠡᠢᠳᠠᠯᠠᠢ
Keyword ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ; ᠣᠨᠣᠯ
Abstract ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠦᠢ ᠭᠧᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 西北民族大学学报 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn