Paper Information


Title 《ᠮᠠᠷᠺᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠦᠷᠠᠯ》ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠸᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ
Creator ᠡ‍ • ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword 《ᠮᠠᠷᠺᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠦᠷᠠᠯ》;ᠯᠸᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ;ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ
Abstract ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ᠂ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠡᠢ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠪᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠨ ᠦᠷᠤᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠤᠩᠭᠡᠳᠡᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠳᠤ《 ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠬᠢᠮᠦᠷᠠᠯ》 ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠨᠭᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠨ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠴᠦ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1990年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn