Paper Information


Title ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠳᠦ ᠵᠡᠪᠰᠠᠩ — ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠠᠪ ᠤᠨ 《ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ》ᠶ᠋ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠪᠤᠤ ᠹᠸᠩ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ; ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠡᠳᠡᠭ; ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ; ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
Abstract ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ ᠡ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦᠶ ᠠ ᠴᠦᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠡᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠡᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢ  ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮᠭᠡᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠪᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn