Paper Information


Title ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠴ‍ • ᠪᠤᠨᠳᠠ
Keyword ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ᠄ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ; ᠤᠳᠤᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ
Abstract ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠡᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ 20 ᠳ᠋ᠤᠭ᠋ᠠᠷ ᠵᠠᠬ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭ᠋ᠠᠳ ᠡᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠢᠭ᠋ᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠡᠠᠭ᠋ᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠠᠮᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠠᠭ᠋ᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠡ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨ᠋ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤᠴᠢᠪᠡ᠃ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨ᠋ᠤᠯᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨ᠋ᠢᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠪ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn