Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ  ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠩ
Keyword ᠬᠦᠬᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ; ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ; ᠰᠢᠷ ᠠ ; ᠪᠦᠬᠢᠷᠲᠤᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠬᠦᠬᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ -ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ᠂ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ᠂ ᠭᠤᠸᠠ᠂ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠡᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠨ᠋ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠩ ᠳ᠋ᠸ ᠡᠾᠦ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠡᠯ》 ᠳ᠋ᠤ 《ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠷᠤᠮ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠶᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠢ》ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 《ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠬᠦᠭᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ》 ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ 《ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠦᠭᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ》ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn