Paper Information


Title ᠨᠠᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠌ ᠠ-ᠰᠢᠪᠰᠢᠭᠤᠳ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ《ᠤᠶᠢᠳᠭᠠᠷ ᠥᠬᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ》ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠥᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ
Creator ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠩ
Keyword ᠰᠢ‍᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ 《ᠤᠶᠢᠳᠭᠠᠷ ᠥᠬᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠤᠷᠢ ; ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠨ ; ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠥᠬᠦᠯᠡᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠬ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠤᠬᠴᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠢᠯᠳᠠᠮᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠬᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠴᠢ ᠰᠢ‍᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠬ ᠲᠥ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn