Paper Information


Title ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠ ᠳᠤ
Creator ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠷᠰ
Keyword ᠶᠡᠭᠡ(ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ) ᠰᠤᠷᠭᠠ᠋ᠭᠤᠯᠢ; ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ; ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠶᠡᠬᠡ(ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ) ᠰᠤᠷᠭᠠ᠋ᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠋ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠢ᠋ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠦᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠋ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠋ᠬᠤ ᠵᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠋ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠠᠢ᠋ᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠬᠤ ᠵᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠋ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ《 ᠨᠢᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠮᠡᠭᠴᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ》 ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠱᠠᠭᠠᠡᠷᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn