Paper Information


Title ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠷᠠᠪᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨ
Keyword 《ᠡᠪ》᠎ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ; ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ;ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Abstract 《ᠡᠪ》᠎ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠷᠠᠪᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ《ᠡᠪ》᠎ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂《ᠡᠪ》᠎ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠠᠯ᠂ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠮᠦᠬᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn