Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌; ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ; ᠬᠦᠢᠰᠦᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ  ᠶᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠮᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠢᠯᠡᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠠ ᠨᠠᠰᠦᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠢᠰᠦᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠬᠡᠷᠡᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠢᠨᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn