Paper Information


Title ᠲᠡᠡᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ
Keyword ᠲᠠᠡᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭ ᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠴᠤᠢᠢᠵᠢᠡᠤᠳᠰᠠᠷ ᠤᠨ《 ᠪᠤᠳᠢᠰᠤᠡᠸ᠌ ᠤᠨ ᠴᠠᠷᠶ ᠡ ᠠᠸᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ》᠋ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠨᠵᠠᠱᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ《ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠡᠪᠤᠭᠡᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠳᠤᠨ  ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠪᠰᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠨᠽᠠᠷᠭᠭᠰ᠋ ᠡ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠋᠋ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn