Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ 《ᠪᠤᠯ》 ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ《ᠪᠤᠯ》; ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠤᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠢᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠬᠦ《ᠪᠤᠯ》 ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠬᠡ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠭᠡᠳ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠬᠡ ᠦᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠳᠡᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn