Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ
Creator ᠡᠦ ᠦᠯᠵᠡᠢ
Keyword
Abstract 《ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ》 ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ》 ᠲᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ 《ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ》 ᠪᠤᠯ ᠵᠢᠰᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠰᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠭᠠᠢᠯᠢ ᠭᠠᠪᠴᠢᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠩ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠡᠭᠦᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠨᠴᠠ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1993年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn