Paper Information


Title ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠦᠦᠳᠠᠭᠤᠯᠠ; ᠵᠤᠤ ᠹᠧᠩ ᠴᠢᠨ
Keyword ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠬᠢᠲᠠᠳ; ᠲᠦᠪᠡᠳ; ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ
Abstract ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠬᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ᠌ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠠᠨ ᠭᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠴᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn