Paper Information


Title ᠬᠤᠩᠭᠤᠷᠴᠤᠳ ᠪᠤᠯ ᠡᡁᠦ᠋ᠩᠨ᠋ᠤᠴᠤᠳ ᠮᠦᠨ
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠦ᠋ᠭᠦᠷᠡᠩ
Keyword 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》; ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ- ᠡᡁᠦ᠌ᠩᠨ᠋ᠦ; ᠰᠢᠶᠦᠩᠨ᠋ᠦ
Abstract ᠡᡁᠦ᠌ᠩᠨ᠋ᠦ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯ 《 ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠤ ᠬᠢᠨ》ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ《 ᠡᡁᠦ᠋ᠨ ᠢ( ᠤ)》᠂ ᠬᠦᠨ ᠡᠢ ( ᠤ) ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ《 ᠬᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡ ᠵᠢ 《ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠢᠤᠢ᠂ ᠰᠢᠶᠡᠨ ᠢ ᠂ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠡᠢ 》 ᠭᠡᠳ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ《 ᠬᠤ᠌ᠩᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ》 ᠢ 《 ᠺᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ》᠋ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠤᠢ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠴᠢᠰ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᡁᠦ᠋ᠩᠨ᠋ᠤᠴᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ 《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠨ᠋ᠡᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ 《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠳᠡᠭ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠦᠨ᠋ᠡᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠳᠤ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn