Paper Information


Title 《ᠨᠠᠬᠤ ᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠭᠡᠷ
Keyword 《ᠨᠠᠬᠤ ᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ; ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠢ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 《ᠨᠠᠬᠤ ᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1982年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn