Paper Information


Title ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠨᠢ ᠡᠬᠦᠷᠢᠳᠡ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ-《ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢᠩ》 ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠤᠪ
Creator ᠪ‍ • ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠭᠵᠢᠷᠠᠬᠦ
Keyword 《ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢᠩ》; ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ; ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠵ‍ • ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠵᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ《 ᠵᠢᠷᠤᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢᠩ》 ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠴᠢᠩᠬᠦᠨᠵᠠᠪ᠂ ᠠᠮᠤᠷᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠳᠤᠷᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠴᠢᠩ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠤᠯ《 ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ》 ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨᠴᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠤ᠂ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn