Paper Information


Title ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ — 1980ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠢᠦᠢ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ; ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠳᠤᠰᠢᠯ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠯ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 1980ᠤᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ 《17 ᠵᠢᠯ》 ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ 《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn