Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ 《 ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠳᠬᠠᠨ
Keyword ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ; 《 ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ》᠋ ;ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ-《 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ》᠋ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ 《 ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠡᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn