Paper Information


Title ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ
Creator ᠳ᠋ᠦᠩ ᠮᠸᠢ
Keyword ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ; 《 ᠴᠠᠢᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠨ᠋ᠢᠨ》; ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ; ᠡᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ《 ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠨ᠋ᠢᠨ》᠋ ᠤ 28ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠡᠯ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠡᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn