Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠦᠯᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠪᠡ ᠳᠤᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Creator ᠸᠠᠩ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨᠴᠤᠳ; ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠦᠯᠭᠡ; ᠳᠤᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠦᠯᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠳᠤᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn