Paper Information


Title ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠡᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ
Creator ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠡ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠰ ᠦᠨᠰᠤᠳᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠡ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦ ᠪᠡ ᠦᠭᠡᠷᠡᠳᠤᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠢ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠡ ᠲᠤᠰ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠤ ᠡ ᠰᠠᠡᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn