Paper Information


Title ᠬᠤᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
Creator ᠲᠠᠨ᠌ ᠠ
Keyword ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭ; ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠩᠬᠤᠯ ᠭᠴᠠᠴᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠰᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ 《ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ》 ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn