Paper Information


Title ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠳᠤ
Creator ᠴᠤᠢᠳᠠᠨᠳᠠᠷ
Keyword ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠳᠡᠢ ᠦᠷᠨᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠨᠠᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠡᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ 19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ《 5.4》 ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠳ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠠᠨᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠨᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠮᠡᠢ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠩᠭᠤᠢᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠡ《 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠯ》 ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠦᠷ ᠴᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1988年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn