Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠢᠡᠷ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ》ᠵᠢ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠨ•ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠠᠰᠤ;ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ; ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ; ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ
Abstract ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠦᠩᠾᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ 《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ》 ᠣᠳᠦ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠠᠭᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠾᠦ᠋ᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ》ᠲᠠᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠵᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ》ᠲᠤᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ—《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ》ᠵᠢ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠯᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷᠠᠳᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2000年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn