Paper Information


Title 《ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠤᠭ》ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠨᠤᠨᠲᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ
Keyword ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠺᠤᠯᠤᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠯ; ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ; 《ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠰᠤᠢᠨᠢᠨ》; ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠩ; ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠡᠳ᠋ ᠴᠠᠪᠠᠭᠳᠠᠰᠤ
Abstract 1941.1.6—1945.7.23 ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ 《ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠤᠭ》ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠺᠤᠯᠤᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠴᠠᠪᠠᠭᠳᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠠᠪᠠᠭᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠱᠤᠭᠤᠮ᠂ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠴᠠᠪᠠᠭᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠤᠢᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠺᠤᠯᠤᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠮᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn