Paper Information


Title 17᠋ ᠳᠤᠭ᠋ᠠᠷ ᠵᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ
Creator ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ; ᠬᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ; ᠴᠢᠯᠠᠭ᠋ᠤᠨᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword 17᠋ ᠳᠤᠭ᠋ᠠᠷ ᠵᠠᠭ᠋ᠤᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ; ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ᠂ 17᠋ ᠳᠤᠭ᠋ᠠᠷ ᠵᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠷᠳᠡᠨ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭ᠋ᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn