Paper Information


Title ᠽᠠᠮᠯᠢᠩ ᠰᠸᠩᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠳᠡᠷ ᠪᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ
Keyword ᠽᠠᠮᠯᠢᠩ ᠰᠸᠩᠴᠢᠨ; ᠨᠠᠮᠳᠡᠷ; ᠬᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢ; 19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠬ᠋ᠤᠨ
Abstract ᠽᠠᠮᠯᠢᠩ ᠰᠸᠩᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯ 19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠨ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠳᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠽᠠᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠬ᠋ᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠡᠭᠡ ᠡᠴᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠯᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠬᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢ ᠨᠤᠭ᠋ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠋ᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ 19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠰᠢᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠡᠭᠡ ᠡᠴᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn