Paper Information


Title ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠴᠢ ᠫᠠᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ — 《ᠴᠧᠩ ᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠭᠠᠩ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠤᠭᠲᠤ
Keyword ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠴᠢ; ᠫᠠᠵᠠᠢ; ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
Abstract ᠫᠠᠵᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠳᠦᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠭᠠᠢᠬᠠᠭ᠋ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠴᠢ᠂ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠋ᠠᠴᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ᠂ ᠫᠠᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠤᠴᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠴᠧᠩ ᠶᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠭᠠᠩ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠍᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠦᠭᠡ ᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠯᠤᠭᠢᠭ ᠴᠢᠩ᠍ᠭ᠍᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ᠂ ᠰᠤᠨ᠋ᠤᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠋ᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭ᠋ᠠᠢᠯᠠᠨ ᠴᠧᠩ ᠶᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠬᠦ ᠲᠡᠨ᠋ᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭ᠋ᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn