Paper Information


Title ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ《ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠪᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ
Creator ᠸᠠᠩᠴᠤᠭ
Keyword ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ; ᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠰᠢᠬᠤᠢ;ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠤᠢ
Abstract 《ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ》 ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠳᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠳᠠᠰᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃《ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠤᠩᠬᠦᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎᠎ᠠ᠃《 ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ》 ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2014年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn