Paper Information


Title ᠠᠢ᠌ᠯ ᠭᠡᠷ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠳᠡᠷ —《ᠠᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》
Creator ᠦ‍᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ
Keyword ᠠᠢ᠌ᠯ ᠭᠡᠷ; ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠵᠢ; ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ
Abstract ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢ  ᠪᠠ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠴᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠠᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ》᠋ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ᠂《ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ》ᠪᠠ 《ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ》ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ᠌ᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠭᠡᠷ ᠪᠠ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠵᠦᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2009年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn