Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠨ ᠤᠨ ᠤᠯᠵᠠ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪ • ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ; ᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠵᠠ; ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠵᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠵᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠩ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠩ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn