Paper Information


Title ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠤᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠯ; ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ; ᠡᠷᠬᠡ
Abstract ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠮᠦᠨ᠂ ᠢᠯᠠᠩ᠋ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠪᠥᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠳᠦ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠦᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ — ᠬᠤᠪᠳᠤᠭ ᠰᠢᠨᠦᠯ ᠢ ᠲᠤᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠤᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠤᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn