Paper Information


Title 《ᠠᠸᠠᠩᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ》16-17ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
Keyword 《ᠠᠭᠸᠠᠩᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ》; 16-17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠠᠸᠩᠨᠠᠮᠵᠢᠯ(1571-1626) ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠢᠳᠪᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn