Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ  ᠤ ᠭᠠᠵᠠ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ
Creator ᠪᠣᠣ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ; ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ; ᠯᠠᠮᠵᠢᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨᠨᠡᠷ  ᠡᠨᠢ  ᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠲᠤ ᠬᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ᠂ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠯᠠᠲᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠵᠢᠰᠤᠮ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ᠂ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn