Paper Information


Title ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠮ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠡᠢᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠴᠤᠢᠳᠠᠨᠳᠠᠷ
Keyword ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ; ᠢᠮ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ; ᠨᠠᠷᠡᠢᠳᠤᠯ
Abstract ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ᠂ ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠤᠮ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠰᠢᠳᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠰᠤᠯᠡᠨ ᠢᠯᠠᠭᠠᠪᠤᠡᠢᠯᠡᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠮ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn