Paper Information


Title ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡ᠋᠋ᠢ᠋ᠰᠪᠤᠷᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠪᠤᠯᠢᠭ ᠵᠤᠢᠷᠯᠠᠵᠦ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ
Creator ᠡᠤ ᠮᠧᠢ ᠷᠦᠩ; ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠬᠡᠢ᠋ᠰᠪᠤᠷᠢ ᠶᠤᠰᠤ; ᠬᠠᠪᠤᠯᠢᠭ ᠵᠤᠢᠷᠯᠡᠵᠦ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ; ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ
Abstract ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠬᠡᠢ᠋ᠰᠪᠤᠷᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠪᠤᠯᠢᠭ ᠵᠤᠢᠷᠯᠡᠵᠦ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠦᠢ ᠵᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠤᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn