Paper Information


Title ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠡᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭ᠋ ᠡ; ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠡᠩ
Keyword ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠂《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠢᠯᠡᠪᠤᠷᠢ》᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠡᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠡᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠨ᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠡᠢᠳᠡᠨ ᠤ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》 ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠠᠨᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠡᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠤ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠡᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠡᠢᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠡᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠮᠦᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn