Paper Information


Title ᠢᠰᠦᠳ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠢᠦᠢ ᠬᠠᠢ
Keyword ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ; ᠢᠰᠦᠳ ᠠᠢᠮᠠᠭ; ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠢᠴᠢᠰ; ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ
Abstract 《ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠣᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ》᠂ 《ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠴᠡᠳᠢᠭ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠡᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠰᠦᠳ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠪᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ 《ᠳᠠᠢᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠤᠯᠢ》᠂ ᠯᠤᠮᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠳ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠪᠡᠯ ᠢᠰᠦᠳ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠴᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠢᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠢᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn