Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠢᠶᠠᠨᠹᠸᠩ
Keyword ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ; ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ
Abstract ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠬ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠢᠬᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ  ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠦᠳᠠᠯᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠥᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn