Paper Information


Title 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ《ᠴᠢᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠳ ᠢ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠦ》 ᠬᠡᠵᠦ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠦᠬᠡᠡᠥ᠋ᠨᠳᠦ᠋ᠷ
Keyword 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ;《ᠴᠢᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠳ ᠢ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠦ》 ; ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ
Abstract ᠨᠠᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠬᠡᠳᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠪᠢᠶᠠᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠤᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠶᠠᠷᠢᠮᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1987年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn