Paper Information


Title 《ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤ ᠵᠤᠸᠠᠨ》ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠪᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠿᠦᠩ ; ᠨᠤᠮᠢᠨ
Keyword 《ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤ ᠵᠤᠸᠠᠨ》; ᠢᠨᠠᠭ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠯᠦᠸᠸ ᠴᠢᠶᠠᠩ
Abstract 《ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤ ᠵᠤᠸᠠᠨ》 ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠤᠸᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠵᠢᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠨᠠᠭ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤᠴᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ 《ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤ ᠵᠤᠸᠠᠨ》᠋ ᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ 《ᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》ᠮᠡᠳᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ 《ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤ ᠵᠤᠸᠠᠨ》ᠨᠢ ᠋ ᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》᠋ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠲᠠᠮ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn