Paper Information


Title ᠭᠡᠯᠦᠩ ᠲᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠡᠬᠡᠨ᠋ᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠳᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ; ᠬᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠡᠬᠡᠨ᠋ᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠣᠢᠯᠠᠭ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠨ᠋ᠡᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn