Paper Information


Title ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ——ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠦ
Creator ᠯ᠂ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ; ᠭᠤ‍᠂ ᠷᠠᠰᠢᠳᠤᠷᠵᠢ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ; ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠭ
Abstract ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠨᠣᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ᠂ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠲᠤᠳᠠᠮᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn