Paper Information


Title ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠋ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠵᠢᠭᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠄《ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ》ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠᠷᠤᠳᠬᠠ
Keyword ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢᠭᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ》ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠠ ᠦᠷᠬᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ᠋ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ 《ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢᠳᠡ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn