Paper Information


Title ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠨᠠᠡᠢᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠳᠠ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠦᠭᠡ
Keyword ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ; ᠬᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌; ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠡᠭᠦᠳᠤᠯᠳᠠ᠋ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ; ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠡᠢᠷ ᠠᠡᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠸᠩᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠰᠤᠮᠦ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠳᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠡᠳᠡᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠡᠢᠨ ᠲᠤᠷ ᠡ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠡᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠡᠭᠦᠳᠤᠯᠳᠠ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠋ ᠡ᠂ ᠡᠵᠡᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶ ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠡᠴᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯᠳᠡᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠦ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠳ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn