Paper Information


Title ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠬᠤᠮᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠫ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠲᠤ
Keyword ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠬᠤᠮᠤᠯ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ; ᠭᠡᠷᠷᠭᠴᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠠᠮᠰᠬᠤᠯᠲᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠲᠠᠯ ᠠ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠦ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠬᠤᠮᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn