Paper Information


Title ᠲᠤᠢᠨᠺᠡᠷ ᠤᠨ 《 ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳᠭᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠ‍ • ᠫᠤᠩᠰᠤᠭ
Keyword ᠲᠤᠢᠨᠺᠡᠷ ; 《 ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ》;ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠲᠦᠩᠺᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠠᠯᠳᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠰᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1985年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn